Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ „CHALUPA PODBRDOVKA“ (dále jen Objekt)

I. Obecná pravidla

Ubytování ubytovaných v objektu (dále jen „Hostů“) se uskutečňuje na základě uzavřené smlouvy o ubytování podle §§ 2201 a násl. a §§ 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen "OZ").

Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně (v případě písemné či e-mailové rezervace hosta) nebo ústně (v případě telefonické rezervace hosta nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace).

Smlouva nabývá účinnosti zaplacením zálohy ve výši 20 % z celkové ceny pobytu na účet ubytovatele č. 5047159003/0800, tato záloha je nevratná při zrušení rezervace později než 30 kalendářních dní před předpokládaným nástupem.

Doplatek ceny musí být připsán na účet ubytovatele nejpozději 24 hod. před začátkem pobytu.

Nedílnou součástí takto uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem, kterým se hosté uzavřením výše uvedené smlouvy o ubytovaní zavazují bez výhrad řídit. Ubytovací řád platný ke dni uzavření ubytovací smlouvy je závazný nejen pro hosta, ale i pro ubytovatele.

II. Ubytování hosta

1) Host má právo být ubytován na přechodnou dobu, která je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta. Doba ubytování je zaznamenána v Ubytovací knize.

2) Host je oprávněn v den příjezdu ubytovat se mezi 15:00 až 18:00 hod. Při příjezdu je host (a další s ním ubytovaní) předložit platný doklad totožnosti. Jeden host může být ubytován nejvýše s devatenácti dalšími osobami, které jsou zapsány v Ubytovací knize. Při příjezdu složí host jistotu ve výši 5 000,- Kč, která může být použita k úhradě el. energie, spotřeby dřeva, případně na náhradu škody způsobenou hosty na objektu či jeho zařízení).

3) Host obdrží 6 ks klíčů od objektu, které je povinen řádně opatrovat. Host není oprávněn pořizovat duplikáty klíče ani umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíče.

4) Host je povinen klíče odevzdat ubytovateli při odjezdu, kdy je povinen vyklidit objekt do 10:00 hod. posledního dne. V případě ztráty klíče je host povinen zaplatit při odjezdu ubytovateli smluvní pokutu (paušální náhradu ceny klíčů) ve výši 3 000,- Kč. Host má právo na parkování nejvýše 5 osobních vozidel na nehlídaném parkovišti ubytovatele. Parkoviště je přístupné hostům 24 hodin denně. Host je povinen své vozidlo na parkovišti řádně uzamykat a neponechávat v něm žádné cenné věci. Zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit ubytovateli na tel. č. 603 820 028.

III. Práva a povinnosti hostů

1) Host je povinen vždy při odchodu zhasnout světla a zamknout objekt.

2) Host odpovídá za škodu na zařízení a vybavení objektu, ke které došlo v průběhu jeho pobytu. Host odpovídá za bezpečnost svých nezletilých dětí na chalupě, přilehlém pozemku a dětském hřišti.

3) Hosté nejsou oprávněni vodit do objektu neubytované osoby, ani nechat jakoukoli neubytovanou osobu v objektu přespat.

4) V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid. Celý objekt je striktně nekuřácký. Ubytovatel nebo jím pověřená osoba má právo provést namátkovou kontrolu stavu kamen, dodržování zákazu kouření a kontrolu počtu osob v objektu v průběhu pobytu. Důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez jakékoliv náhrady je pobyt nenahlášených osob, opakované porušení pravidel týkajících se odpadu, jak jsou popsána dále a porušení zákazu kouření v objektu.

5) Je přísný zákaz vylévání tuků a olejů do odpadu, je nutné slévat použité tuky a oleje do připravené nádoby v kuchyni. Dále je zákaz vhazování jakéhokoli pevného odpadu (zbytky jídel, ovoce a zeleniny, problematicky rozložitelný materiál jako jsou: plenky, novinový papír, hygienické vložky, vlhčené papírové ubrousky, fólie apod.) do WC a odpadů. Je přísný zákaz manipulování s otevřeným ohněm v celém objektu. Komunální odpad je třeba odnášet do popelnice u parkoviště. Během pobytu je host povinen udržovat pořádek v objektu, čistící potřeby a vysavač jsou k dispozici.

6) V ceně pobytu je: tekuté mýdlo, toaletní papír, utěrky do kuchyně, odpadkové pytle, úklidové prostředky. Objekt je třeba v den odjezdu předat ubytovateli ve stavu v jakém byl předán do užívání v den příjezdu.

IV. Odpovědnost za škody

Odpovědnost hostů za škody způsobené porušením ustanovení tohoto Ubytovacího řádu nebo jiným protiprávním jednáním, stejně jako odpovědnost ubytovatele se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

V. Užívání dětského hřiště

Během pobytu jsou hosté oprávněni na vlastní nebezpečí a odpovědnost užívat dětské hřiště u objektu za následujících podmínek:

1) Dětské hřiště je určeno dětem ve věku od 3 do 15 let, které musí být při používání zařízení hřiště stále pod dohledem dospělé osoby (rodiče, odpovědné osoby).

2) Je zakázáno:

 • Vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí;
 • V prostoru dětského hřiště kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky, rozdělávat oheň, používat zábavnou pyrotechniku, vnášet zbraně;
 • Využívat hřiště ke komerčním účelům (mimo akce povolené provozovatelem);
 • Užívat zařízení při zjištěném poškození a je-li vyřazeno z provozu;
 • Vodit či nechat vnikat na dětské hřiště zvířata;
 • Vstupovat do areálu dětského hřiště, pokud je areál uzamčen anebo označen oznámením provozovatele, že je uzavřen;
 • Poškozovat a znečišťovat zařízení dětského hřiště;
 • Vjíždět do areálu hřiště motorovými prostředky

3) Každý uživatel hřiště je povinen:

 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní uživatele, ani sám sebe;
 • V případě zjištění, že je stavem zařízení ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí dohlížející dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo;
 • V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně zabránit dítěti vstupu na herní zařízení;
 • Respektovat provozní řád a pokyny provozovatele;
 • Udržovat v prostoru hřiště čistotu, odpadky odhazovat do určených sběrných nádob;
 • Nahlásit neprodleně vzniklou škodu na herních zařízeních provozovateli Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.

4) Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

VI. Jezírko

U objektu se nachází přírodní jezírko, které není určeno ke koupání; ubytovatel nenese odpovědnost za jeho využití hosty, kteří tak činí na vlastní nebezpečí.